Voor de Nederlandse versie, klik hier.

The political environment in the Netherlands for launching Fuel Cell micro-Cogeneration is a mixed story of significant political challenges but also some opportunities. The Netherlands is ambitiously pushing for decarbonisation (49% greenhouse gas emission reductions by 2023), as the future role of natural gas in the energy mix is being challenged. The Fuel Cell micro-Cogeneration industry is contributing to the debate, showcasing the proven benefits of the technology against the public perception smokescreen.  Given these conditions, the main objectives in the Netherlands are to raise awareness of Fuel Cell micro-Cogeneration in the industry and among politicians and to push for a subsidy either under the current Investment Subsidy for Sustainable Energy (ISDE) or a newly created subsidy, specifically for Fuel Cell micro-Cogeneration. As of today, some units have already been installed in the Netherlands, including 33 under the EU-funded project ene.field and 88 BlueGen (SOLIDpower) units.

The main political challenge in the Netherlands is the negative perception towards gas. Natural gas reduction is frequently mentioned in the context of ‘getting rid of the gas grid’, rather than in relation to connecting new developments to the gas grid. This not only makes it more difficult to sell Fuel Cell micro-Cogeneration to the industry and to the end user; it also means politicians are less likely to support the technology. Currently, all existing subsidies and funds are only available for renewable solutions and projects that are considered to be 100% renewable such as solar and wind. This even excludes Fuel Cell micro-Cogeneration units running on green gas from the grid (with a certificate). The current ISDE subsidy is also only for technologies that are 100% renewable.

The primary opportunity for Fuel Cell micro-Cogeneration is the Dutch government’s extremely ambitious decarbonisation target of 49% by 2023. Today, plans only exist to reach about half of the targets, so politicians are seeking any opportunity to attain the remaining decarbonisation required. Fuel Cell micro-Cogeneration could help fill the gap. The focus in the Netherlands therefore needs to be on promoting all decarbonisation solutions at the lowest cost for the community and for the wider energy system, instead of just focusing on 100% renewables. This can be through the ISDE subsidy, the Stimulating Sustainable Energy (SDE+) subsidy, or creating a new dedicated subsidy scheme for Fuel Cell micro-Cogeneration. Long term climate and energy policy in the Netherlands should therefore account for all energy solutions that will deliver decarbonisation across different energy grids (electricity, heat but also gas networks), taking into account the full investment and operating costs of electrification and energy storage, as well as the decarbonisation and grid stability benefits of technologies like micro-CHP.

 

Snapshot van PACE-doelmarkten – Inzichten uit Nederland: Brandstofcel micro-cogeneratie kan de overheid helpen haar doelen te bereiken

De politieke situatie in Nederland voor de introductie van brandstofcel micro-cogeneratie is een gemengd verhaal van belangrijke politieke uitdagingen, maar ook enkele kansen. Nederland zet zich volop in voor decarbonisatie (reductie van broeikasgassen met 49% tegen 2023), omdat de toekomstige rol van aardgas in de energiemix wordt uitgedaagd.

De brandstofcel micro-cogeneratie industrie draagt ​​bij aan het debat en toont de bewezen voordelen van deze technologie tegen het rookgordijn van de publieke opinie. Gezien deze omstandigheden zijn de belangrijkste doelstellingen in Nederland om de bewustwording van brandstofcel micro-cogeneratie te vergroten, zowel in de industrie als onder politici, en om subsidies te verkrijgen. Dit kan ofwel ​​in het kader van de huidige Investeringssubsidie ​​voor Duurzame Energie (ISDE) of met een nieuw gecreëerde subsidie, specifiek voor brandstofcel micro-cogeneratie. Vandaag zijn verschillende eenheden reeds geïnstalleerd in Nederland, waaronder 33 in het EU-gefinancierde project ene.field, en 88 BlueGen (SOLIDpower) eenheden.

De belangrijkste politieke uitdaging in Nederland is de negatieve perceptive, ten aanzien van gas. Aardgasreductie wordt vaak genoemd in het kader van ‘het gasnetwerk afbouwen, in plaats van als modernisatie van het gasnet. Dit maakt het niet alleen moeilijker om brandstofcel micro-cogeneratie te verkopen aan de industrie en de eindgebruiker; het betekent ook dat politici minder geneigd zijn om de technologie te steunen.

Momenteel zijn alle bestaande subsidies en fondsen alleen beschikbaar voor hernieuwbare projecten en oplossingen die als 100% hernieuwbaar worden beschouwd, zoals zon en wind. Dit sluit zelfs brandstofcel micro-cogeneratie-eenheden uit die op groen gas uit het energienet (met een certificaat) werken. De huidige ISDE-subsidie ​​is ook alleen voor technologieën die 100% hernieuwbaar zijn.

De belangrijkste opportuniteit voor brandstofcel micro-cogeneratie in Nederland is de uiterst ambitieuze doelstelling van overheid om de uitstoot van CO2 met 49% te verminderen tegen 2023. Vandaag bestaan ​​er slechts plannen waarmee ongeveer de helft bereikt kan worden, dus zoeken politici elke kans om de verdere vermindering van uitstoot te bereiken. Brandstofcel micro-cogeneratie kan de kloof helpen dichten. De focus in Nederland moet daarom liggen op het bevorderen van alle decarbonisatieoplossingen aan de laagste kosten voor de gemeenschap en voor het bredere energiesysteem, in plaats van alleen te focussen op 100% hernieuwbare energiebronnen.

Dit kan via de ISDE-subsidie, de SDE+-subsidie ​​(Stimuleren van Duurzame Energie) of via een nieuw specifiek subsidiereglement voor brandstofcel micro-cogeneratie. Het klimaat- en energiebeleid in Nederland moet daarom op lange termijn rekening houden met alle energieoplossingen die zullen leiden tot decarbonisatie op de verschillende energienetten (elektriciteit, warmte maar ook gasnetwerken). Er moet ook gekeken worden naar de volledige investerings- en exploitatiekosten van elektrificatie en energieopslag, en ook met de voordelen van decarbonisatie en netwerkstabiliteit die technologieën zoals microwarmte-krachtkoppeling voorzien.